“යාස්” චණ්ඩ සුළි කුණාටුව පිළිබඳ අවධානයෙන්

ඊසාන දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදෙශයේ පැවති “යාස්” සුළි කුණාටුව මේ වන විට චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී පැවති අතර එය ඉදිරි පැය 12
තුල ඉතා චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇතැයි බලාහපොහරොත්තුවේන අතර එය උතුරට බරව වයඹ දිශාවට ගමන් කර මැයි 26 වන දින හිමිදිි ය වන විට උතුරු ඔඩිස්සා සහ බටහිර බෙංගාල වෙරළ වෙත ගමන් කිරීමටබොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්යස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

එබැවින්, ඉදිරි දින කිහිපහයේදී, උතුරු අන්දමන් සහ ඊසාන දිග බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත මුහුදු ප්‍රදේශය, නිරිත දිග බෙංගාල බොක්ක ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග විටින් විට වැඩිවන ඉතා තද සුළං හේතුවෙන් ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

ඉදිරි දින කිහිපහ දී දිවයින වටා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රහශවල තද වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවියහැකි අතර සුළං වේගය ක්ෂණිකව ඉහළ යන බැවින් එම මුහුදු රළු විය හැකි බවට අපේක්ෂා කරනවා.

එබැවින් නැවත දැනුම් හදන තුරු, දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශය තුල ධීවර ස නාවුක කටයුතුවල නොයෙදෙන ලෙස අවවාද කරන අතර හම් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානයෙන්ක කටයුතු කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.

මේ අතර නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින හරහා ස්ථාපිතවී ඇති බැවින් බස්නාහිර, සබරගමුව, ම‍ධ්‍යම, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි අපේක්ෂා කරනවා. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ල සිටිනවා