2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත්වේ. 64% කට විශ්වවිද්‍යාල වරම්!

පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස අයදුම්කරුවන් 301,117 වෙනුවෙන් පැවත්වූ 2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල, අද අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කර ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලවලට අනුව අයදුම්කරුවන් 194,297 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලබා…

Continue Reading
Close Menu