අගෝ 30: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,562 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 216ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,562 දෙනෙකු අගෝස්තු 30 වන දිනයේ හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත…

Continue Reading

අගෝ 29: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,612 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 192ක්

අගෝස්තු මස 29 දා මෙරට වාර්තා වු කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ගණන 4,612ක් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත…

Continue Reading

අගෝ 28: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,582 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 212ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,582 දෙනෙකු අගෝස්තු 28 දිනයේ හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින්…

Continue Reading

අගෝ 27: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,561ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 214ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,561 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 24: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,427ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 190ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,427 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 23: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,353ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 194ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,353 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 22: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,282ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 183ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 282 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 21: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 3,884ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 198ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 3,884 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 385,696ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා. මේ අතර…

Continue Reading

මාත්‍රා තුනකින් යුත් කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතක් ඉන්දියාවෙන්

නව මාදිලියේ මාත්‍රා තුනකින් යුත්, කොවිඩ්-19 ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතක් සඳහා ඉන්දීය ඖෂධ පාලන අධිකාරියේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා. මෙම එන්නත කොවිඩ්-19 වෛරසයට එරෙහිව නිපදවා ඇති පළමු ඩී.එන්.ඒ. වර්ගයේ එන්නත යැයි පැවසෙනවා. ඩී.එන්.ඒ.…

Continue Reading

අගෝ 19: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 3,793ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 186ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ 3,793 දෙනෙකු අගෝස්තු 19 දිනයේ හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 370,429ක් දක්වා…

Continue Reading