චතුරිකා බර ඉසිලීමෙන් වාර්තා තුනක් තබයි.

උස්බෙකිස්තානයේ ටෂ්කෙන්ට් නුවර පැවැත්වෙන ආසියානු බර ඉසිලීමේ සූරතාවලියේ කිලෝ ග්‍රෑම් 81 බර පන්තියේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා තුනක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ බර ඉසිලීමේ ක්‍රීඩිකා චතුරිකා වීරසිරි සමත් වී තිබේ.
ස්නැච්,ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් සහ සමස්ත යන තරග අංශවලින් මෙසේ චතුරිකා වාර්තා තබා තිබේ.