වසර 73 කට පසුව මංගල රැස්වීමට එජාපය නෑ

මෙරට ප්‍රධානතම සහ පැරණිතම දේශපාලන පක්ෂයක් වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය
මෙවර පාර්ලිමේන්තු මංගල රැස්වීම නියෝජනය නොකරයි.නිදහස ලැබීමෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මංගල රැස්වීම නියෝජනය නොකරන පළමු අවස්ථාව ද මෙයයි.

1947 දී ඇරඹි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මංගල රැස්වීම නියෝජනය නොකරන්නේ වසර 73 කට පසුවය.