සැප්. 01 දා කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වු සමස්ත ආසාදිතයින් 3,828ක් සහ පෙරදිනයේ සිදුවූ කොවිඩ් මරණ 215ක්

සැප්තැම්බර් 01 දා කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වු සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,828 ක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත…

Continue Reading

අගෝ 30: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,562 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 216ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,562 දෙනෙකු අගෝස්තු 30 වන දිනයේ හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත…

Continue Reading

අගෝ 29: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,612 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 192ක්

අගෝස්තු මස 29 දා මෙරට වාර්තා වු කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ගණන 4,612ක් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත…

Continue Reading

අගෝ 28: සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,582 දෙනෙකු සහ පෙර දිනයේ සිදුවූ මරන 212ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 4,582 දෙනෙකු අගෝස්තු 28 දිනයේ හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින්…

Continue Reading

අගෝ 27: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,561ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 214ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,561 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 25: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,483ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 198ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,483 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 24: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,427ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 190ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,427 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 23: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,353ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 194ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 4,353 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 22: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 4,282ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 183ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 282 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. එය මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වු වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන වෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී…

Continue Reading

අගෝ 21: දිනයේ සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 3,884ක් සහ පෙර දින සිදුවූ මරණ ගණන 198ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් ගණන 3,884 හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති, ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් ආසාදිත බවට මෙරටදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 385,696ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා. මේ අතර…

Continue Reading