මැයි 21: දිනය තුළ දී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,538ක්

කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදිතයින් 2,891ක් මුලින් වාර්තා වී තවත් රෝගීන් 647 දෙනෙකු අනතුරුව වාර්තාවීමත් සමග මැයි 21 දිනය තුළ දී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 3,538ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා. මේ අනුව, මේ…

Continue Reading

මැයි 20: දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් 3441ක්, පරීක්ෂණවලට ලක් නොවූ තවත් පිරිසක් සමාජයේ

මැයි 20: මුල් වටයේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයන් 2,780 හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව තවත් තවත් ආසාදිතයන් 661ක් හඳුනාගැනීමත් සමග අද දිනය තුළ හඳුනාගත් ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය 3,441ක් බවට පත්වුණා. මේ සියලු වාර්තාවන් සකස් වන්නේ ඊට…

Continue Reading