රට පුරා පවතින නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය තවත් සතියකින් දීර්ඝ කෙරේ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි යළිත් දිවයින පුරා පවතින නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පැප්තැම්බර් මස 06 වන දා දක්වා පැනවූ නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය 13 වන දා දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

මීට පෙර අගෝස්තු 20 දින පනවා තිබූ දින 10 ක අගුලු දැමීම සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින්ගේ නිර්දේශ මත සැප්තැම්බර් 06 දක්වා දීර්ඝ කළා.

මේ අතර දැනට පවතින නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය ඔක්තෝබර් 2 දක්වා හෝ අවම වශයෙන් සැප්තැම්බර් 18 දක්වා දීර්ඝ කරන ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ විශේෂඥ කණ්ඩායම පවසා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය සැප්තැම්බර් 18 සහ ඔක්තෝබර් 2 දක්වා දීර්ඝ කළ හොත් එයින් පිළිවෙලින් මරණ 7,500 ක් සහ 10,000 ක් ගලවා ගත හැකි වනු ඇති බව විශේෂඥ කණ්ඩායම තවදුරටත් පවසා තිබෙනවා.