ලිත්‍රො ගෑස් මිල ඉහළ යන ලකුණු

ලාෆ් සමාගමේ ගෑස් මිල හා සමානව තම සමාගමේ ද ගෑස් වල මිල ඉහළ දැමීමට ලිත්‍රො ගෑස් සමාගම විසින් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර තිබෙනව බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව නුදුරේ දී ද එම මිළ වැඩි කිරීමට අවසර ලබා දීමට සිදුවන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කරනවා.

එසේ මිල වැඩි කිරීමට අවසර ලබා නොදුනහොත් පාරිභෝගික අධිකාරියට එරෙහිව අධිකරණයට යාමට ලාෆ්ස් සමාගමට හැකියාවන් ඇති බවත් ගෑස් සමාගම් දෙකක් ඇති නිසා දෙකටම එක හා සමාන මිල සීමා ලබා දීමට අධිකාරිය බැඳී සිටින බවද ඔවුන් කියා සිටිනවා.

ලාෆ් සමාගමේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 363 කින් ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පසුගියදා අවසර ලබා දුන්නා.

මෙම මිල ඉහළ දැමීමත් සමඟ රුපියල් 1493 ක්ව පැවැති කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,856 ක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර රුපියල් 600 ක්ව පැවැති ලාෆ් ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 5 කුඩා ප්‍රමාණයේ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ද රුපියල් 743 ක් දක්වා ඉහළ දමනු ලැබුවා.