අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ අති විශෙෂ ගැසට් නිවේදනයක්

රටේ පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලටගනිමින් වරාය, ඉන්ධන, පොදු ප්‍රවාහන, මහබැංකුව, රාජ්‍ය බැංකු, ඇතුළු ආයතන සහ ග්‍රාම නිලධාරීන් ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අති විශෙෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ජනාධිපතිවරයා විසින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ සඳහන් කරමින් අති විශෙෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විස්න් මැයි මස 27 වනදා එම ගැසට් නිවේදනය නිතුකිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

1979 අංක 61 දරන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා එම අති විශෙෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

එම සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය පහතින් බලන්න,