ගෑස් මිල යළි අඩු කරයි.. නව මිල ගණන් මෙන්න.

ඊයේ (10) දිනයේ මිල වැඩි කරන ලද ලිත්‍රො ගෑස් නැවත වතාවක් මිල සංශෝධනයක් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මිල පහළ දැමීමට සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.

එම සමාගම ගෑස් අලෙවිකරණ නව මිල ගණන් මෙසේය.

12.5 ක්ග් – 2675 (මිල අඩුවීම රුපියල් 75)
5 ඛ්ග් – 1071 (මිල අඩුවීම රුපියල් 30)
2.5 ඛ්ග් – 506 (මිල අඩුවීම රුපියල් 14)