ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත තවත් නිෂ්පාදන පෙළක් තහනම් කිරීමට යෝජනා

වරක් භාවිත කර ඉවතකරන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 07ක් තහනම් කිරීමට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වෙනවා.

මේ යටතේ ප්ලාස්ටික්වලින් සකස්කරන ලද බීමබට, හැඳි, බීම කොප්ප, ගෑරැප්පු, පිහි, ඉදිආප්ප වට්ටි සහ ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන්වලින් නිර්මිත මල්මාලා යනාදිය ඇතුලත් වෙනවා.

ඉකුත් මාර්තු මස 31වන දින සිට ෂැශේ පැකට් ඇතුළු එක්වරක් පමණක් භාවිත කරන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් නිෂ්පාදන පහක් තහනම් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය පියවර ගනු ලැබුවා.

එමෙන්ම අගොස්තු මස පළමුවැනි දින සිට දිරාපත් නොවන ලන්ච්ෂීට් තහනම් කිරිමට ද පියවර ගෙන තිබුණා.

වාර්ෂිකව මෙරට තුළ පොලිතීන් බෑග් කෝටි 200 ඉක්මවන ප්‍රමාණයක් පරිසරයට බැහැර කෙරෙන බවද එම අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙනවා.