සුපිරි වෙළඳසැල්වලින් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් ඇණවුම් කිරීම ලඟදීම!

ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයට මත්පැන් විකිණීම සඳහා අවසර ඉල්ලා මුදල් අමාත්‍යංශයට ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ බව සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පවසනවා.

ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් විකිණීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සුපිරි වෙළඳ සැල් වලින් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට ලද ඉල්ලීම් සලකා බලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය යෝජනා සහ නිර්දේශයන් මුදල් අමාත්‍යංශයට ඉදිරිපත් කළ බව සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා විසින් සනාථ කර තිබෙනවා.

නමුත් තවමත් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් අදාළ ලිපිය සඳහා ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැති බව ද සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

මේ අතර ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මත්පැන් ඇණවුම් කළ හැකි වෙබ් අඩවි කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන බව දැක ගත හැකි වනවා.

සුපිරි වෙළෙඳ සැල් මගින් මත්පැන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට විකිණීම සඳහා තවම නිසි අවසරය ලබාදී නැතැයි සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා.