සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ ලබාදීම, අමාත්‍යංශ ලේකම්ගේ නියෝගයකින් අත්හිටුවයි

රජයේ සෞඛ්‍ය සේවාව නියෝජනය කරන සියලුම සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට ජනමාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සීමා කර තිබෙනවා. විවිධ කණ්ඩායම් වශයෙන් සහ පුද්ගලිකව නිවැරදි නොවන තොරතුරු මත පදනම් වූ සෞඛ්‍ය තොරතුරු හා දත්ත ඉදිරිපත්කරමින් ද සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් විවේචනය කරමින් ද ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමේ ප්‍රවනතාවක් දක්නට ලැබෙන බැවින් සෞඛ්‍ය සේවාව පිළිබඳව මහජනතාව තුළ පවතින විශ්වාසය ආරක්ෂා කර ගැනීමට මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා. මේ මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය ආයතන විසින් මහජනතාවට ලබාදෙන සෞඛ්‍ය සේවාවන් විධිමත්ව සැපයීමට ඇති බාධාවන් ඉවත් කරගැනීමට ද බලාපොරොත්තුවෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් සියලුම පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම්වරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවාවේ සියලු නිලධාරීන් වෙත මේ බව චක්‍රලේඛයක් මගින් දැනුම් දී ඇත්තේ, ආයතන සංග්‍රහයේ පවතින විධිවිධාන අනුව කටයුතු කරන ලෙස දන්වමින්.

එය නොසලකා කටයුතු කරන සියලු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ආයතන සංග්‍රහයේ පවතින විධිවිධාන අනුව විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා විසින් දන්වා යවා තිබෙනවා.

පසුගිය කාලය පුරා රජයේ සෞඛ්‍ය සේවාව නියෝජනය කරන විවිධ කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයින්, රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවන සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිබඳ විවිධ මත පලකරමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කර තිබුණා. මේ ප්‍රකාශ අතර නිරවද්‍යතාව තහවුරු නොකළ දත්ත භාවිත කරමින් ඇතැම් කරුණු විවේචනය කළ අවස්ථා ද තිබුණා. මේ අතර, යූ ටියුබ් නාලිකා ක්‍රියාත්මක කරන සමහර පිරිස්, රජයේ නිලධාරින් භාවිත කරමින් සිය අභිමතාර්ථ මුදුන්පත් කාරවාගැනීමේ වෑයමින් වැරදි මත ජනගත කිරීමේ වෑයමක් ද පසුගිය දිනවල දැකගන්නට ලැබුණා.

එබැවින්, රජය මගින් නිකුත් කෙරෙන දත්තවල නිවැරදි භාවය ආරක්ෂාකර ගැනීමය ලබාගත් ඉහත තීරණය පැසසිය යුතු කරුණක්, වෙනවා.