සංචරණ සීමා ලිහිල් කළ විට අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක්

25 වන අඟහරුවාදා සංචරණ සීමා ලිහිල් කළ විට අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණින් දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව, නියෝජ්‍ය දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී (ගමනාගමන) ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ අනුව, අඹේපුස්ස සිට කොළඹ කොටුව සහ කොළඹ කොටුව සිට අඹේපුස්ස දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර තුන බැගින් ද, පොල්ගහවෙල සිට මහනුවර දක්වා සහ මහනුවර සිට පොල්ගහවෙල දක්වා දුම්රිය ගමන් එකක් බැගින් ද, අලුත්ගම සිට මරදාන දක්වා සහ මරදාන සිට අලුත්ගම දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර දෙකක් බැගින් ද, කොච්චිකඩේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වා සහ කොළඹ කොටුව සිට කොච්චිකඩේ දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර දෙකක් බැගින් ද, අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා සහ කොළඹ කොටුව සිට අවිස්සාවේල්ල දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර එක බැගින් ද, බෙලිඅත්ත සිට ඉඳුරුව දක්වා සහ ඉඳුරුව සිට බෙලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය ගමන් වාර එක බැගින් ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් එම දුම්රිය සේවය භාවිතා කරන ලෙසට මගී ජනතාවගෙන් ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව ද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.