සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු අනුගමනය කළ යුතු නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න

ජුනි මස 21 වන දින අලුයම 4:00 සිට සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු ජනතාව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය දැක්වෙන මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පළාත් අතර සංචරණ සීමා පෙර පරිදි ම ක්‍රියාත්මක වන අතර පළාත් අතර ගමන් කළ හැක්කේ සුවිශේෂ කරුණක් ඇත්නම් ඒ සඳහා පමණක් සඳහන් වෙනවා.

මේ අතර සංචරණ සීමාවන් ඉහත් කිරීමේදී සෑම පළාතකටම පොදුව ලිහිල් කරනු ලබන සීමාවන් සහ බස්නාහිර පළාතට පමණක් සිදුකරනු ලබන විශේෂ සීමාවන් පිළිබඳව ද වගුවකින් දක්වා තිබේනවා.

එම සම්පූර්ණ විස්තර පහතින් බලන්න