කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංශෝධනයකින් ඇමතිධූර කිහිපයක වෙනසක්

ජනාධිපති ගෝටාභය රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ සංශෝධනයක් සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙසද, දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙසද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා. එහිදී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන්නාය.

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබු අතර ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසද, ගාමිණී ලොකුගේ මහතා විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙසද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මේ අතර දැනට දරණ තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යධූරයට අමතරව සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පත්කර තිබෙනවා.

මීට පෙර අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතාද, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාද, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ද විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ද ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණී ලොකුගේ මහතා කටයුතු කරණු ලැබුවා.