හෙට සිට සියලු දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රවාහන සේවා සාමාන්‍ය පරිදි අරඹන්නට අනුමැතිය

හෙට(08) සිට සියලු දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ කිරීමට අනුමැතිය දුන් බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය සැලසුම් කළ පරිදි ලංගම සතු සියලු බස් රථ හෙට සිට ධාවනයේ යෙදවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

හෙට සිට, සියලුම කාර්යාල දුම්රිය සහ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය ධාවනය කිරීමට නියමිත බවදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.