හුදෙකලා කළ සමස්ත ප්‍රදේශ.

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක තවත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස කිහිපයක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කිරීමට තීරණය කර ඇත.

පවතින කොවිඩ් -19 අවදානම සලකා එම තීරණය ගෙන ඇති බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මොරටුමුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ විල්ලෝරාවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දොඩම්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ බෝම්ඹුවල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කඩවත පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඇල්දෙණිය පල්ලිය පටුමග සහ රණවිරු ධර්මසිරි මාවත යන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ගඟුල්විටිය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය.

රක්වාන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ පොතුපිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය.

කලවාන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ හපුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නෝවුඩ් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ඉන්ජස්ට්‍රි ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය.

හැටන් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ ෆෝර්ඩයස් වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය.

මෙසේ හුදෙකලා කරනු ඇත.

ඒ අනුව දිවයිනේ හුදෙකලා කළ සමස්ත ප්‍රදේශ පහත පරිදි වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

මොරටුමුල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

විල්ලෝරාවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

දම්පේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
බටකැත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
කැස්බෑව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැළැන්වත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මාකන්දන නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මාවිත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මඩපාත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ගොරකාපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
නාම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැළැන්වත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මහරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

ඇරැව්වල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පාදුක්ක පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
උග්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය

වැල්ලවාය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
වැල්ලවාය නගර බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
වෙහෙරයාය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කොට්ටම්ගම්බොක්ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම

සියඹලාණ්ඩුව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ  
හෙළමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ගල්අමුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

බුත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
රහතන්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කදිරාපුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
කුමාරිගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

නාඋල පොලිස් බලප්‍රදේශය
දඹුල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශය
ගලේවෙල පොලිස් බලප්‍රදේශය
මාතලේ පොලිස් බලප්‍රදේශය

උකුවෙල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

පල්ලෙකුඹුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

අම්බලන්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

ගොඩහේන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
තල්ගස්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම

රත්ගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
ඉඹුලගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කටුදම්පේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

හිඟුරක්ගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
සිරිකෙත ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ඇලහැර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

සරුබිම ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඩවත පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

ඇල්දෙණිය පල්ලිය පටුමග ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය
රණවිරු ධර්මසිරි මාවත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

කොටදෙණියාව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරි වසම
හීරළුගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
කළුඅග්ගල ග්‍රාම නිලධාරි වසම

වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
අල්විස් වත්ත ප්‍රදේශය ග්‍රාම නිලධාරි වසම

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
අස්වැන්නවත්ත (නැගෙනහිර) ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

දොඩම්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

බෝම්ඹුවල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

මීගහතැන්න පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

වලල්ලාවිට දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මාකලන්දාව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
බෝතලාව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
කටුයකැලේ වැල්මීගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පහළ හවෙස්ස ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැලවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැලවත්ත උතුර ග්‍රාම වසම

කළුතර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
අධිකාරීගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම

බදුරලිය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

බොල්ලුන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ඉඟුරුදලුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මිදලන ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මෝරපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පැළෑද ග්‍රාම නිලධාරී වසම
හැඩිගල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
මෝරපිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

තීනියාවල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

තිනියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම   

පානදුර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

වලාන උතුර ග්‍රාම සේවා වසම
වෑකඩ උතුර ග්‍රාම සේවා වසම
මාලමුල්ල නැගෙනහිර ග්‍රාම සේවා වසම
කිරිබේරිය ග්‍රාම සේවා වසම
පිංවත්ත ග්‍රාම සේවා වසම
නාරම්පිටිය ග්‍රාම සේවා වසම
පිංවත්ත බටහිර ග්‍රාම සේවා වසම

බණ්ඩාරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර ග්‍රාම සේවා වසම

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
පූම්පුහාර් ග්‍රාම නිලධාරි වසම
ඔර්ස් හිල් ග්‍රාම නිලධාරි වසම

මඩ්කෝ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
කෝවිලඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ලින්ගානගර් ග්‍රාම නිලධාරී වසම

උප්පුවේලි පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
සුමේදගම්පුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

අන්පුවාලිපුරම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම

චයිනා බේ පොලිස් බලප්‍රදේශය
කවට්ටිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරී වසම
චයිනා බේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

කුඹුක්ගැටේ පොලිස් බලප්‍රදේශය
නිරාවිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම (441)
තිත්තවැල්ගම කුඹුක්ගැටේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
උඩුබදලව ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පන්නල පොලිස් බලප්‍රදේශය

කුලියාපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශය

වැල්ලව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරි වසම (1185)

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

රත්නපුර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
ගඟුල්විටිය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

රක්වාන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
පොතුපිටිය උතුර ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය

කලවාන පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
හපුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි වසම

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය

නෝවුඩ් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
ඉන්ජස්ට්‍රි ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

හැටන් පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ
ෆෝර්ඩයස් වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

වලපනේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
නීලදණ්ඩාහින්න ග්‍රාම සේවා වසම

හඟුරන්කෙත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ

රත්මැටිය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

මන්මුනේ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ 

තිස්සවීරසිංගම් චතුරස්‍රය ග්‍රාම නිලධාරී වසම