හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රූපවාහිනී සහ පුවත්පත් ආයතන වෙත නිකුත් කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයක්.ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි පවසයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් මෙරට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඩොලර් මිලියන 230ක් ලබා දුන් බවට හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රූපවාහිනී සහ පුවත්පත් ආයතන වෙත නිකුත් කර ඇති ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යයක් බව සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පවසයි.

කොවිඩ් – 19 වසංගතය මර්දනයට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ආසන්න වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9ක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට කාර්යාලයට ලබා දී ඇති බවත් එම ඩොලර් මිලියන 1.9ක මුදල මෙරට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන කාර්යාලය මඟින් ඇමරිකානු ඩොලර් 466,784ක් සහ ඉතිරි ඇමරිකානු ඩොලර් 1,468,000ක මුදල ඉන්දියාවේ සියරෝ කාර්යාලයෙන් ලැබී ඇති බවත් ඇමැතිවරිය අවධාරණය කළාය.

මෙම මුදලින් ජූනි මස 05 වැනිදා වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් 855,869 ක මුදලක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය මඟින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාවට නැංවූ කොවිඩ් – 19 වැඩපිළිවෙළට වියදම් කළේ යැයි ද, මෙම වියදම් සියල්ල සිදු කර ඇත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික කාර්යාලයෙන් මිස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නොවන්නේ යැයි ද ඇමැතිවරිය ප්‍රකාශ කළාය.

ඇමරිකානු ඩොලර් 855,869 ක මුදල ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට නේවාසික කාර්යාලය මඟින් වියදම් කර තිබෙනුයේ රසායනාගාරවල පරීක්ෂණ කටයුතු ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය උපකරණ හා අනෙකුත් වෛද්‍ය උපකරණ ලබාදීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 686,716 ක් ද, රෝග ආවේක්ෂණ කටයුතු ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් 79,915 ක් ද, ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් 89,238 ක් ද ලෙස බව ඇමැතිවරිය පැවැසුවාය.

ඩොලර් 1,078,915 ක ඉතිරි මුදල මෙරට ඉදිරි කොවිඩ් මර්දන වැඩපිළිවෙළට ලබාදීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය එකඟතාව පළ කර ඇති බවත් 2021 දෙසැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය වැඩපිළිවෙළට සහයෝගය ලබාදීමට යූරෝ මිලියන 02 ක මුදලක් එනම් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.27 ක මුදලක් ඔවුන් සතුව රඳවා ගෙන ඇති බවත් ඇමැතිවරිය ප්‍රකාශ කළාය.