සියලු මාර්ග ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය සඳහා නව තාක්ෂණික උපකරණයක්.

රට පුරා සිදුවන සියලු මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ හැකි ඉදිකිරීම් සුපරික්ෂණ මෙවලමක්  (construction tool) AVNI Solution Pvt සහ Alibaba.com යන සමාගම්  විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත පසුගියදා  පිරිනමන ලදී.

මඟ නැඟුම ව්‍යාපෘතිය ඔස්සේ රට තුළ සිදුවන මාර්ග සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ නිවැරදි දත්ත කෙටි කාලයක් තුළ ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් මෙතෙක් රජය සතුව නොතිබූ අතර මෙම පරිත්‍යාගය සමග එම අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ වෙයි.

ඉදිරියේ දී රට පුරා සිදුවන සියලු මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ දත්ත එම ස්ථානවල කටයුතු භාර නිලධාරීන්ට මෙම මෙවලමට ඇතුළත් කළ හැකි ය. එවිට රට පුරා සිදුවන සියලු මාර්ග ඉදිකිරීම්වල ප්‍රගතිය අවශ්‍ය ඕනෑ ම අවස්ථාවක රජයට අධීක්ෂණ කළ හැකි ය. එය අදාළ සංවර්ධන කටයුතුවල ඉදිරි කටයුුතු සැලසුම් කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වෙයි.

මාර්ග සංවර්ධන කටයුතුවල  ඉදිකිරීම් සුපරික්ෂණයට අමතරව එම මාර්ගවල ඉදිරියේ දී සිදු කළ යුතු නඩත්තු කිරීම්, එහි සීමා සහ ප්‍රගතිය ද මෙමගින් අධීක්ෂණය කළ හැකි වීම විශේෂත්වයකි.

එළඹෙන සතියේ දී මඟනැඟුම ව්‍යාපෘති නිලධාරීන්ට අදාළ මෙවලම භාවිතය පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දීමට නියමිත ය.

මෙරට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍ර ඉතිහාසයේ මෙවැනි ඉදිකිරීම් සුපරික්ෂණ මෙවලමක් භාවිත කරනු ලබන්නේ ප්‍රථම වතාවට ය.