සිනමා ශාලා වසයි.

දිවයිනේ සියලුම සිනමා ශාලා ඔක්.31 දක්වා වසා දමන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා නිවේදනය කරයි.