සාපෙළ සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් දෙන්න කාර්‍යාල හෙට වැඩ.

සා.පෙළ සිසුන්ගේ හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරිම වෙනුවෙන්  පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ගාල්ල , කුරුණෑගල , වව්නියාව සහ මඩකලපුව ප්‍රාදේශිය කාර්යාල හෙට විවෘතව තැබෙන බව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.