ස්පුට්නික් -v එන්නත් මිලියන හයක්.

රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ” ස්පුට්නික් – v ” කොවිඩ් -19 මර්දන එන්නතේ තවත් මාත්‍රා මිලියන 06ක් ගෙන්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි.