සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 62445 යි

තවත් කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 465ක් වාර්තාවීමත් සමගම මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 62,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත.

අද දිනය තුළ දී මේ දක්වා හඳුනාගත් සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන 859ක් වේ.

මේ වනවිට මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 62,445කි.