සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තුව මැතිවරණ කොමිසමට

සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තුව එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර විසින් අදාළ නම් මැතිවරණ කොමිසම වෙත යොමුකර තිබේ.

සමගි ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුර සඳහා රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර, හරින් ප්‍රනාන්දු ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්, තිස්ස අත්තනායක, එරාන් වික්‍රමරත්න, මයන්ත දිසානායක සහ ඩයනා ගමගේ යන අය නම් කර ඇත.