ශිෂ්‍යත්වය සහ උසස්පෙළ අගෝස්තුවේ නෑ

2021 වසරේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේදී නොපැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  තීරණය කළ බව විභාග කොමසාරිස්වරයා පවසයි.