විභාග කාල වකවානු සංශෝධනයට, සාපෙළ අගෝස්තු මාසයේදී හා උපෙළ දෙසැම්බර් මාසයේදී

අ‍.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභාග පැවැත්වෙන කාල වකවානු සංශෝධනය කිරීමටත්, රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමට ගතවන කාලය අවම කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේදී ද අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේදී ද පැවැත්වීමට අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එලෙසම 10 සහ 11 ශ්‍රේණිවල විෂය මාලාව වසර 01ක් සහ මාස 09ක කාල සීමාවක් වන සේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ද අනුමැතිය හිමිව ඇති අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා මෙම යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත.