විභාග අපේක්ෂකයන්ට දැනුම්දීමක්.

ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල අ.පො.ස. උසස් පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින විභාග අපේක්ෂකයින්ට ඔවුන්ගේ විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රය ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් ලෙස භාවිත කළ හැකි බව පොලීසිය දන්වයි.