විපක්ෂ නායක සජිත්

විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පත් කර තිබේ.

මේ අතර විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධුරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමෙන් අනතුරුව තාවකාලිකව කල්තැබූ පාර්ලිමේන්තුව මේවනවිට යළි රැස්ව තිබේ.