විපක්ෂ නායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද  එ.ජා.ප.යේ රැස්වීමක්

විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ රැස්වීමක් අද(21) පැවැත්වීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු සංකිරණයේදී මෙම රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත්.පී.පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.