වැඩි මිලට පොල් විකුණන වෙළෙන්දන් ගැන දැනුම්දෙන්න.

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් පොල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමෙන් අනතුරුව පොල් වැඩි මිලට විකුණන වෙළෙඳුන් සොයා වැටලීම් ආරම්භ කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සදහන් කරයි.

නියමිත මිල ගණන්වලට පොල් අළෙවි නොකරන්නේ නම් අධිකාරියේ අංක 1977 දුරකතන ඇමැතුමක් ලබා දෙමින් විස්තර දන්වන ලෙස පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. වට ප්‍රමාණය අඟල් 13ට වැඩි පොල් ගෙඩියක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 70කි.