වැඩිහිටි දීමනාව,ආබාධිත දීමනාව සහ වකුගඩු දීමනාව හෙට නිවෙසටම

වැඩිහිටි දීමනාව,ආබාධිත දීමනාව සහ වකුගඩු දීමනාව හිමි ප්‍රතිලාභීන් වෙත එම දීමනා හෙට දින අදාල ප්‍රදේශවල ග්‍රාම නිලධාරීන් විසින් නිවසටම ගෙනැවිත් භාරදෙනු ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

කොවිඩ් 19 වෛරසයේ අවදානම හේතුවෙන් වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දිය යුතු පාර්ශවයන් වන වැඩිහිටි, ආබාධිත සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරිමට තීරණය කළ බව කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ පුර්ණ අධීක්ෂණය මත මෙම ගෙවීම් සිදුකිරිමට අමාත්‍යාංශ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දි තිබේ. 

එමෙන්ම සමෘද්ධි දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනා ද ලබා දීම හෙට සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවද කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ඇදිරි නීතිය හේතුවෙන් නිවෙස් වල රැඳී සිටින ජනතාව වෙත අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ නිවෙස් වලටම ගොස් ලබාදීමේ වැඩසටහනද මේ වනවිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.