වැඩිම මනාපය මහින්දට

මෙවර මැතිවරණයේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිම මනාප ප්‍රමාණය ලබා සිටී.ඒ අනුව ඔහු ලබාගත් මනාප ප්‍රමාණය 527,364කි.