වාරි සෞභාග්‍යයා අනිද්දා ඇරඹෙයි.

දේශීය කෘෂිකර්මාන්තය සහ ජනජීවිතය නඟාසිටුවී අරමුණකොටගත් වැව් අමුණු හා වාරි ජල මාර්ග කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ජාතික වැඩසටහන “වාරිසෞභාග්‍යයා” හි සමාරම්භය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අනිද්දා (05) පලුගස්වැවදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රදේශ සඳහා වාරි ජලය ලබාදීමේ දැවැන්ත වැඩපිළිවෙළ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වැඩසටහන සමඟ ආරම්භ කර ඇත.

වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් වන වාරි සෞභාග්‍යයා ,මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මහවැලි කලාප තුළද , ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරි මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ සෙසු පළාත් ආවරණය වන පරිදි ද ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙහි පළමු ව්‍යාපෘතිය ලෙස ලක්ෂ 15කට ආසන්න උතුරු හා උතුරු මැද ජනතාවට පානීය මෙන්ම , වාරි ජල අවශ්‍යතාව සපුරාලන උතුරු මැද පළාත් මහ ඇල ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ( පලුගස්වැව) ඇරඹේ.