වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප ගැසට් වේ.

වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1,000ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

එම වැටුප් වර්ධකය මාර්තු 05 වැනිදා සිට වලංගුවන බව ද එහි සඳහන් ය.