වතු කම්කරුවන්ගේ අවම  දෛනික වැටුප රුපියල්  දහසක් කරයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ අවම  දෛනික වැටුප රුපියල්  දහසක් කිරීම පඩි පාලක සභා හරහා  ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය  රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (25) රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේය. වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම තීන්දුවට එළඹ තිබේ.