ලෝක චාරිකා සහ සංචාරක කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට “ආරක්ෂිත සංචාරක මුද්‍රාවක්”

විදේශිකයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත තත්වයක් මේ වන විට ගොඩනැගී ඇති බව සහතික කරමින් ලෝක චාරිකා සහ සංචාරක කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට “ආරක්ෂිත සංචාරක මුද්‍රාවක්” පිරිනමා තිබේ.එය පිරිනමා ඇත්තේ ලෝක චාරිකා සහ සංචාරක කවුන්සිලයේ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක ප්‍රොටකෝලයට අනුකූලව බව වාර්තාවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 මර්දන ක්‍රියාවලියේ සාර්ථකත්වය ලෝක චාරිකා සහ සංචාරක කවුන්සිලය විසින් සංචාරය සදහා ආරක්‍ෂිත රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව නම් කිරීම හේතු වූ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා ට්විටර් සටහනක් තබමින් සදහන් කරයි.