ලොව පුරා කොවිඩ් ආසාදිතයින් මිලියන 100 පසු කරයි.

ලොවපුරා කොවිඩ් -19 ආසාදිතයින් මිලියන 100 ඉක්මවන බවත් (100,257,805). වාර්තා වූ මරණ ගණන 2,148,467 ත් බවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.