රිෂාඩ් ගෙන් අභියාචනයක්.

තමා අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන්නැයි ඉල්ලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ නීතිඥවරුන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ රිට් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.