රාජ්‍ය සේවකයෝ අද සිට සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ.

අද (8) සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයින් සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට කැඳවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

පරිපාලන අමාත්‍යංශ ලේකම් ජේ.ජේ.රත්නසිරි මහතා අත්සනින් යුතු අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛයක් පසුගිය සිකුරාදා නිකුත් කර තිබුණි.

මහජන සේවා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යමින් රට යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට කාලය එළැඹ ඇති බැවින් එම තීරණය ගත් බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.