රනිල් පාර්ශවයට සමඟි බලවේගයේ දොර විවෘතයි.හිටපු මන්‍ත්‍රිනී චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර කියයි.

රනිල් පාර්ශවයට සමඟි ජන බලවේගය සමඟ එක්වීමේ අවස්ථාව තවදුරටත් පවතින බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මිය පවසයි.රනිල් පාර්ශවයේ ඕනෑම අයකුට පක්ෂයේ දොර විවෘතව පවතින බව එම මහත්මිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

සමගි ජන බලවේගය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල අනුමැතිය මත බිහිවූවක් බව ඇය පවසයි.