මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් ඇමැති පදවි භාර ගන්න තීරණය කරයි.

 

සිය අමාත්‍යධුර වලින් ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් යළි සිය අමාත්‍ය ධුරවල වැඩ භාර ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් විසින් යළි සිය ධුරවල වැඩ භාර ගැනීමට තීරණය කළ බව හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අමීර් අලි සඳහන් කළේය.