මැයි 18 සඳුදා අලුයම 5.00 දක්වා සමස්ත දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 23 සඳහා අද රාත්‍රී 8.00 ට ඇඳිරි නීතිය පැනවීමෙන් පසු එළැඹෙන මැයි 18 සඳුදා අලුයම 5.00 දක්වා සමස්ත දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වේ.