මැතිවරණය සම්බන්ධ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ සොයා බැලීමට ඒකකයක්

2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය ආශ්‍රිතව රාජ්‍ය නිළධාරීන් විසින් සිදු කරන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව පැමිණිලි භාර ගැනීමේ ඒකකයක් ස්ථාපිත කර ඇත

පැමිණිලි සඳහා පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන දුරකථන අංකයක් ලෙස 1996 හදුන්වා දී ඇත

ලිඛිත පැමිණිලි ,ඒකකය බාර නිළධාරී,මැතිවරණ පැමිණිලි බාර ගැනීමේ ඒකකය ,ශ්‍රි ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව,අංක 14 ,ආර්.ඒ.ද මැල් මාවත ,කොළඹ 04 යන ලිපිනයට යොමු කළ හැකිය.

එමෙන්ම ලිඛිත පැමිණිලි ෆැක්ස් අංක 011 2505574 හෝ iihrcsrilanka@gmail.com විද්‍යුත් ලිපිනයට යොමු කළ හැකිය