මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන්ට ජනපතිගෙන්  සහන රැසක්

මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් උපයන ලාභය මත පනවා ඇති සියයට 14ක ආදායම් බද්ද සහ සහ සියයට 15ක් වූ රත්‍රන් ආනයන බද්ද ඉවත් කිරීමට මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කළේය. ස්වර්ණාභරණ මිල ඉහළ යාමට මේ බදු හේතු වී ඇති බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා අදාළ බදු කඩිනමින් ඉවත් කර මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ උන්නතියට පියවර ගත යුතු බව කීවේය.

ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකයන් සහ සාම්ප්‍රදායික ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන්ට රත්‍රන් මිල දී ගැනීමට රාජ්‍ය බැංකු මඟින් සියයට 4ක සහන පොලියක් යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 10ක ණය මුදලක් සපයන ලෙස ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය බැංකුවලට උපදෙස් දුන්නේය.

මැණික් කැණීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ දී සිදුවන ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අදාළ සියලු ආයතන එක් තැනක ස්ථාපනය කරන්නැයි ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේය.

1971 වසරේ සිට මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට දී තිබූ ආදායම් බදු සහනය 2017 වසරේ හඳුන්වා දුන් ආදායම් බදු ප්‍රතිපත්තියෙන් ඉවත් කෙරුණු හෙයින් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අපනයනයෙන් උපයන සත්‍ය ආදායම හෙළි නොවන තත්ත්වයක් මේ නිසා උද්ගත වී ඇතැයි මෙම සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය විය.