මාර්තු 29 සිට බස්නාහිර පාසල් විවෘතයි

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය පරිදි මාර්තු 29 වනදා බස්නාහිර පළාතේ සියලුම පාසල් යළි විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් පවසයි.