මාදිවෙල – බටහිර නාගරික කෘෂිකර්මාන්ත හා පාරිසරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය හෙට ජනතා අයිතියට

මාදිවෙල – බටහිර නාගරික කෘෂිකර්මාන්ත හා පාරිසරික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, ගරු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට (15) දින සිදු කිරීමට නියමිතය.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වැනි දා ය.

අක්කර 23 ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට කෘෂිකාර්මික පද්ධතිය සංවර්ධනය, ඇවිදින මංතීරුව සහ පා පැදි ධාවන මං තීරුව ඉදි කිරීම, ළමා උද්‍යානය, එළිමහන් ව්‍යායාම් ප්‍රදේශය සකස් කිරීම හා වාහන නැවතුම් ස්ථාන දෙකක් ඇතුළත් වේ.

කි.මී. 1.5 ක ඇවිදීවේ මංතීරුවක්, කි.මී. 1.5 ක දිගින් යුත් පාපැදි මංතීරු දෙකක්, ළමා උද්‍යානයක්, අංග 08 කින් සමන්විත එළිමහන් ව්‍යායාම් ප්‍රදේශයක්, එකවර රථ 40 ක් ගාල් කළ හැකි රථගාලක්  ප්‍රධාන මාර්ගයට සමාන්තරව රථවාහන ගාල් කිරීමේ ප්‍රදේශයක් සහ යල මහ කන්න දෙකටම වගා කිරීමේ පහසුකම් සඳහා ජලය සපයා දිය හැකි වැව් දෙකකින් සමන්විත වේ.