මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව තාවකාලිකව වැසේ.

සේවකයෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීම හේතුවෙන් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව තාවකාලිකව වසා තබම බව තැපැල්පති පවසයි.