මතුගම ගම්මානය කිහිපයක් හුදෙකලා කරයි.

කොවිඩ් නයින්ටීන් පැතිරීම පාලනය කිරීම සදහා මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ඕවිටිගල, බදුගම නව ජනපදය යන ගම්මාන හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර ඇති බව යුධ හමුදාපතිවරයා ප්‍රකාශ කරයි.