මඟීන් පටවාගෙන තෙල් ගහන්න යන බස්වලට වැඩ වරදී.

ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා මඟීන් පටවා ගෙන පිරවුම්හල් කරා යන පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයන්ට දඬුවම් දීමටත්, ගමන් බලපත්‍රය අත්හිටුවීමටත් බස්නාහිර පළාත් මඟී ප්‍රවාහන අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

සිය ගමන් වාරය ආරම්භ කොට මගීන් පටවාගෙන ඉන්ධන පිරවුම්වල් වෙත ගමන් කිරීමේදී අනතුරුදායක සහ අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බැවින් එය බරපතළ වරදක් බව ද හෙතෙම පැවැසීය.
පෞද්ගලික බස්රථ සිය ගමන්වාර ආරම්භ කිරීමට පෙර ඉන්ධන පුරාවාගෙන බස්රථයේ අඩු-පාඩු සම්පුර්ණ කර ධාවනය කිරීමට පියවර ගත යුතු බව බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරීයේ සභාපති ඕ.ඩබ්ලිව් .ප්‍රසන්න සංජීව මහතා කියාසිටී..